Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010.год., стр. 21-34


МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ МРЕЖЕ ОТВОРЕНИХ ТОКОВА
 
UDK: 532.522:167.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Золтан Хорват, Миодраг Спасојевић, Мирјана Исић
 
 Резиме:
 У овом раду је представљен линијски нумерички модел за хидраулички прорачун мреже отворених токова. За дискретизацију de St. Venant – ових једначина је коришћена Preissmann – ова шема. Овако добијен систем линеарних алгебарских једначина се у овом случају не може решити применом Thomas – овог алгоритма, па је у раду приказан модификовани алгоритам за решавање овог проблема. На крају је дат један пример нумеричке симулације за мрежу отворених токова са додатном анализом утицаја коефицијента пондерације по времену на резултате.
 
 Кључне речи:
 Линијски нумерички модел, мрежа отворених токова, коефицијент пондерације по времену.