Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010.god., str. 21-34


MATEMATIČKO MODELIRANJE MREŽE OTVORENIH TOKOVA
 
UDK: 532.522:167.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zoltan Horvat, Miodrag Spasojević, Mirjana Isić
 
 Rezime:
 U ovom radu je predstavljen linijski numerički model za hidraulički proračun mreže otvorenih tokova. Za diskretizaciju de St. Venant – ovih jednačina je korišćena Preissmann – ova šema. Ovako dobijen sistem linearnih algebarskih jednačina se u ovom slučaju ne može rešiti primenom Thomas – ovog algoritma, pa je u radu prikazan modifikovani algoritam za rešavanje ovog problema. Na kraju je dat jedan primer numeričke simulacije za mrežu otvorenih tokova sa dodatnom analizom uticaja koeficijenta ponderacije po vremenu na rezultate.
 
 Ključne reči:
 Linijski numerički model, mreža otvorenih tokova, koeficijent ponderacije po vremenu.