Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012.god., str. 19-27


ANALIZA UTICAJA DUŽINE POLIEDARSKE LJUSKE NA PRESEČNE SILE I POMERANJA
 
UDK: 624.074.43:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Danica GOLEŠ, Dragan MILAŠINOVIĆ
 
 Rezime:
 Primenom metoda konačnih traka sprovedena je linearno elastična analiza armiranobetonske prizmatične poliedarske ljuske odabranog poprečnog preseka, za različite raspone. U radu je dat prikaz i komentar dobijenih dijagrama pomera nja, obrtanja, presečnih sila, momenata i napona. Analizom oblika ovih dijagrama za različite raspone, zaključuje se da se granica između "duge" i "kratke" poliedarske ljuske odabranog poprečnog preseka nalazi između raspona L=10m i L=20m, kojima odgovara odnos dužina/širina ljuske između L/B=0.86 i L/B=1.72, tj. odnos raspona pojedinih ploča poliedra između ly/lx=3.19 i ly/lx=6.37.
 
 Ključne reči:
 Poliedarske ljuske, metod konačnih traka, dužina ljuske, armirani beton