Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012.god., str. 87-96


OCENA STANJA KOLOVOZA SA TEHNIČKOG I KORISNIČKOG ASPEKTA
 
UDK: 625.7/.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Igor Jokanović, Dragana Zeljić, Dragan Mihajlović
 
 Rezime:
 Indeksno opisivanje karakteristika puteva i stanja kolovoznih konstrukcija je započeto pre više od 20 godina u razvijenim zemljama, pri čemu su se koristili različiti metodološki pristupi.Cilj svakog pristupa, odnosno indeksa je da okarakteriše doprinos konstrukcije i stanja kolovoza u odnosu na karakteristike puta, sa tačke dva relativno različita gledišta, inženjer specijalista za puteve/kolovoze nasuprot korisnika puta.U radu se opisuje metodološki postupak formiranja ocene stanja kolovoza kroz navedena dva aspekta, odnosno preko pokazatelja povezanih sa problemima površine (aspekt korisnika) i preko pokazatelja povezanih sa problemima konstrukcije (tehnički aspekt).
 
 Ključne reči:
 Kolovozne konstrukcije,upravljanje kolovoznim konstrukcijama, ocena stanja, stanje površine, stanje konstrukcije, tehnički aspekt, aspekt korisnika