Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 221-231


ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСКОПА ШИПОВИМА – СТУДИЈА СЛУЧАЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.20
UDK: 625.748.28:624.154
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јовановић, Милан; Златков, Драган; Зорић, Андрија
 
 Резиме:
 Ограничен простор за изградњу објеката условљава пројектовање подземних гаража, а што захтева обезбеђење ископа. Обезбеђење дубоких ископа се може извести подградом од шипова. Овакав вид обезбеђења ископа захтева адекватна геолошка истраживања, дефинисање интеракције тла и шипа и усвајање одговарајућег прорачунског модела. У раду је приказана студија случаја пројектовања обезбеђења ископа шиповима за извођење подземне гараже у три нивоа у Крушевцу.
 
 Кључне речи:
 Обезбеђење ископа, шипови, разупирање, прорачунски модел