Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 1035-1045


ВАЖНОСТ РЕГИСТРОВАЊА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ОБЈЕКАТА У КАТАСТРУ НЕПОКРЕТНОСТИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.096
UDK: 332.21:528.44
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милићевић Секулић, Драгана; Васовић, Оливера; Димитријевић Јовић, Марија
 
 Резиме:
 Као последица различитих друштвено-економских чинилаца, велики број објеката у Републици Србији је у последњим деценијама изграђен без одобрења за изградњу или употребу. Процењује се да је број оваквих објеката већи од два милиона. Интерес државе је да све објекте изграђене супротно прописима, а који не угрожавају здравље и безбедност и за које се утврди да испуњавају услове за озакоњење, упише у катастар непокретности. На тај начин ће бити омогућено њихово опорезивање, ефикасније планирање и коришћење земљишта и имаоци права на непокретностима моћи ће у потпуности да остваре своја права у вези са непокретностима. У поступку уписа посебних делова објеката у катастар непокретности неопходно је припремити техничку и правну документацију, која подразумева и физичку деобу објеката - етажирање. Овај рад приказује поступак уписа посебних делова објеката у катастар непокретности, проблеме који се јављају у оквиру овог поступка, као и појашњења зашто ће ова регистрација донети бројне користи држави и грађанима.
 
 Кључне речи:
 озакоњење, објекти, физичка деоба непокретности