Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 33, 2018.год., стр. 85-100


ОПТИМИЗАЦИЈА ГЕОДЕТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОБНОВЕ ПРЕМЕРА У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ВОЈВОДА СТЕПА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS33.007
UDK: 528.41
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Маринковић, Горан; Кузмић, Татјана; Трифковић, Милан
 
 Резиме:
 На територији насељеног места Војвода Степа већ постоји мрежа геодетских тачака чије су координате одређене у поступку премера. Међутим, постојећа мрежа због недовољне густине, не задовољава потребе одржавања и обнове премера грађевинског реона, као ни потребе реализације геодетско-техничких радова у поступку комасације. С обзиром на планиране геодетске радове, предвиђена је реализација нове мреже која ће укључити одређени број постојећих тригонометријских и полигонских тачака. Као главни циљ пројекта се дефинише реализација нове референтне мреже на територији ове катастарске општине, која ће у потпуности задовољити потребе одржавања и обнове премера и катастра непокретности и представљати основу за све радове који се изводе у поступку комасације. У раду је презентовано пројектно решење геодетске основе на територији катастарске општине Војвода Степа, где је посебан акценат стављен на проналажењу оптималног решења, односно проналажењу оптималног дизајна мреже, са испуњеним условима који се односе на захтевани квалитет, односно на тачност и поузданост геодетске основе.
 
 Кључне речи:
 оптимизација, геодетска основа, критеријум квалитета, план опажања