Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 663-671


АНАЛИЗА ИСПЛАТИВОСТИ КОМАСАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА АПАТИН
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.065
UDK: 332.262:330.13
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Несторовић, Жарко
 
 Резиме:
 Комасација земљишта представља ефикасан алат управљања земљиштем, који има за циљ обезбеђивање ефикасније и економичније пољопривредне производње, што директно утиче на развој и просперитет локалних заједница у којима се комасациони пројекти реализују. Управо зато, у многим земљама широм света, комасација је препозната као основно средство које доводи до економског и друштвеног развоја подручја. Предмет истраживања овог рада су комасациони пројекти, са аспекта процене исплативости реализованих пројеката. У складу са тим, у раду је извршена и презентована процена исплативости комасационих пројеката на примеру Општине Апатин, са циљем да се утврди да ли будући бенефити премашују трошкове покретања и реализације пројеката комасације. Студија треба да покаже да ли постигнути ефекти оправдавају инвестицију и у ком временском периоду се може очекивати повраћај уложених средстава.
 
 Кључне речи:
 комасација, комасациони пројекти, исплативост