Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 203-208


О МОДЕЛИМА ДИНАМИЧКОГ АМОРТИЗЕРА ЗА СЛУЧАЈ ХАРМОНИЈСКЕ ПОБУДЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.018
UDK: 534.1:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Спасић, Драган Т.; Окука, Александар С.
 
 Резиме:
 Примарна маса може без трења да клизи по хоризонталном правцу под дејством периодичне силе синусног облика. Маса је преко вискоеластичног штапа везана за непокретни зид. С друге стране примарне масе преко другог вискоеластичног штапа повезана је још једна маса која може да клизи без трења по истом правцу. Овај проблем је део готово свих уџбеника из теорије осцилација. Међутим, многи од тих уџбеника разматрају услове под којима ће амплитуда устаљеног кретања примарне масе бити нула, а само неки од њих говоре о редукцији или смањењу те амплитуде што је могуће више. Опет у готово свим тим уџбеницима користе се Хуков или Келвин-Војтов модел тј. линеарна опруга или линеарна опруга паралелно везана за линеарну пригушницу. У овом раду се услови абсорбовања дејства принудне силе који редукују амплитуду устаљеног кретања примарне масе формулишу за случај Келвин-Зенеровог модела вискоеластичног штапа и његове фракционе генерализације. Добијени услови интерпретирају се у духу ограничења на коефицијенте у моделу који следе из Клаузиус-Диемове неједнакости. Предложени модел се може употребити у анализи дисипације енергије механичких система који укључују еластомере, полимере, биолошка ткива, биоматеријале и друге реалне материјале.
 
 Кључне речи:
 Пасивно управљање вибрацијама, фракциони Келвин-Зенеров модел вискоеластичног тела, Клаузиус-Диемова неједнакост