Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 32, 2017.год., стр. 21-44


ПРИМЕНА TOPSIS МЕТОДЕ ЗА РАНГИРАЊЕ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА У ПРОЦЕСУ КОМАСАЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS32.002
UDK: 332.262
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лазић, Јелена; Нинков, Тоша; Трифковић, Милан; Маринковић, Горан; Кубурић, Мирослав
 
 Резиме:
 Комасација земљишта представља ефикасан алат за управљање земљиштем, који има за циљ обезбеђивање ефикасније и економичније пољопривредне производње, што директно утиче на развој и просперитет локалних заједница у којима се комасациони пројекти реализују. Комасациони пројекти су веома захтевни, како по обиму радова, тако и по количини финансијских средстава која се улажу. Имајући у виду комплексност самог пројекта, циљеве и добити који се реализацијом пројекта постижу и веома велика новчана средства која се издвајају, долазимо до закључка да је веома важно извршити адекватан избор општина и катастарских општина којима треба дати приоритет за уређење пољопривредног земљишта комасацијом. Предмет истраживања овог рада јесте вишекритеријумска TOPSIS метода са акцентом на различитим начинима субјективног и објективног оцењивања тежина дефинисаних критеријума. Циљ истраживања је утврдити утицај различитих начина одређивања тежинских коефицијената и на основу њих, применом TOPSIS методе, извршити рангирање КО за уређење пољопривредног земљишта комасацијом у Oпштини Рума и утврдити које методе дају најсличније резултате, односно којим катастарским општинама на територији Општине Рума треба дати приоритет за покретање и реализацију комасационих пројеката. Самим тим, крајњи циљ истраживања јесте постизање коректности и објективности у процесу давања приоритета катастарским општинама за покретање поступка комасације.
 
 Кључне речи:
 комасација, комасациони пројекти, катастарска општина, TOPSIS ме