Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 99-113


НЕКИ АСПЕКТИ ТЕХНИЧКИХ МОДЕЛА У СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА МОСТОВИМА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.09
UDK: 681.5:624.21
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Грковић, Слободан; Кукарас, Данијел; Ђукић, Јелена
 
 Резиме:
 Систем управљања мостовима(енгл. Bridge Management System (BMS)) је рационалан и систематичан приступ организовања и обављања свих активности везаних за одржавање мостова. Главни циљBMS је помоћ власнику у доношењу оптималне одлуке о додели свог расположивог буџета за потребе одржавања моста, или групе мостова, на основу процене трошкове животног циклуса(енгл. Life-Cycle Cost (LCC)). СтруктураBMS сe заснива на оцени стања и Бази Података о Мостовима(БПоМ), моделу за предвиђање будућег стања моста(енгл. Deterioration model (DM)), моделу трошкова за процену трошкова и моделу оптимализације за избор најрационалније стратегије одржавања. Повезивање оцене стања моста иDM са трошковима одржавања, у оквируBMS, је веома важно. Предвиђање будућег интезитета и брзине деградације моста зависи од низа фактора и последица је више истовремених и симултаних дејстава и детериорационих процеса(ДП), које треба интегрисати уDMs. DMs се најчешће заснивају на моделирању физикалних и хемијских дејстава и процеса, или на статистичкој обради великог броја података о стању постојећих мостова, затим моделима вештачке интелигенције и др. Стохастички модели засновани на Марковљевим процесима се примењују у оквиру савременијих BMS. Због друштвено економских прилика и недостатка финансијских средстава, последњих двадесетак година у Р Србији(РС) се у одржавање мостова мање улаже, а развој БПоМ је био у застоју. У раду се разматрају неки аспекти техничких модела уBMS, са нагласком наDMs, развој БПоМ и одржавање мостова у Р Србији, и савременији BMS, са упућивањем на литературу.
 
 Кључне речи:
 Мостови, Системи управљања мостовима, Оцена стања, База података, Модели детериорације, Одржавање