Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 22, 2013.год., стр. 159-171


КЛАСИФИКАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА - компаративна анализа регулативе
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.015
UDK: 625.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Грујић, Жарко; Јокановић, Игор
 
 Резиме:
 Правилан развој и функционисање државе је немогуће успоставити без пратеће инфраструктуре. Путна мрежа, као један од елемената саобраћајне инфраструктуре, је директан показатељ степена развоја и као таква мора да има дефинисана правила под којима је власник (управљач) може ставити у употребу, али и правила намењена корисницима. Пошто је пут објекат који се обликује према потребама корисника и средине у којој се налази, истовремено и мењајући ту средину, уз себе веже широк спектар карактеристика по којима је могуће извршити поделу. Смисао поделе јесте да се у групе сврстају сви путни потези који имају исти утицај на глобални систем путна мрежа-развој државе. Због тога се у регулативи сваке државе дефинишу критеријуми по којима се врши процес класификације. За разлику од класификације где постоји више различитих подела, категоризација даје само једну. Ова подела произилази из истих критеријума који су коришћени у класификовању, с том разликом што се за категорисање посматра њихов појединачан утицај на саобраћајни, друштвени и економски сектор једне државе. У раду се приказују начини класификације и категоризације путне мреже у неколико држава насталих распадом Југославије, те проводи њихова компаративна анализа, са циљем да се утврде сличности и разлике, као и последице по начин управљања, односно дефинисања приоритета код улагања средстава, одржавања, експлоатације и повезивања са суседним државама.
 
 Кључне речи:
 функција путне мреже, јавни путеви, државни путеви, класификација путева, категоризација путева