Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010.год., стр. 63-77


АНАЛИЗА ПОЈАВЕ ПЛАСТИЧНОГ ЛОМА У СТЕНСКОЈ МАСИ УЗ ТУНЕЛСКИ ОТВОР
 
UDK: 624.121 : 539.42 : 519.61
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Љиљана Тадић
 
 Резиме:
 Приликом ископа у стенској маси долази до промене напонског стања, односно до концентрације напона око контуре ископа. У раду се приказује поступак прорачуна зона пластификације у непосредној околини неподграђеног тунелског ископа. Прорачун је спроведен применом програм Phase 2 који се базира на Методи коначних елемената у коју је интегрисан Hoek - Brown- ов критеријум лома. Применом програма RocLab израчуната је истовремено деформабилност и чврстоћа стенске масе, док је груба процена деформација (пречник пластификоване зоне и конвергенција контуре ископа) извршена применом програма Rocsupport. Поступак прорачуна је приказан на примеру путног тунела, кружног попречног пресека, са две саобраћајне траке. Овакав начин моделирања је од значаја јер пружа увид у понашање стенске масе, односно тунелског отвора, у свим фазама ископа. Другим речима, резултати овакве анализе стабилности указују на подручја у којима се може очекивати пластични лом стенског материјала, односно на места на којима треба предузети одговарајуће мере осигуравања тунелског ископа.
 
 Кључне речи:
 Тунелски ископ, стенска маса, Метод коначних елемената, критеријум лома.