Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010.god., str. 93-103


PRORAČUN NOSEĆE ALUMINIJUMSKE KONSTRUKCIJE STAKLENE FASADE PREMA GRANIČNIM STANJIMA
 
UDK: 624.014.7 : 624.042.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miroslav T. Bešević, Aniko Tešanović, Kovač Josip Striko
 
 Rezime:
 U ovom radu je dat prncip projektovanja – proračuna aluminijumske konstrukcije za nošenje polustrukturalne staklene fasade visokih objekata, u skladu sa Eurocode – 9. Za potrebe izgradnje objekta C u ulici Neznanog Junaka u Beogradu, izvršena je sveobuhvatna analiza uticaja od vetra i vertikalnog opterećenja na fasadu. Noseća konstrukcija fasade je u vidu vertikalnih i horizontalnih Al-nosača postavljenih u određenom rasteru (l=1.4m i l=3.2 m), u svemu prema arhitektonskim zahtevima. Alprofilisani nosači su iz proizvodnog programa SCHUCO, tipa FW 50*. Objekt hotela C je spratnosti tri podzemne i šest nadzemnih etaža. Analiza vertikalnih uticaja i uticaja od vetra je sprovedena prema važećim JUS-standardima za uticaje od vetra na velike krute objekte. Statički proračun fasade izvršen je prema graničnim stanjima u skladu sa Eurocode-9: EN 1999-1-1: 2007 – British Standard za aluminijumske konstrukcije.
 
 Ključne reči:
 Statički proračun, uticaji vetra, aluminijumski profil, dimenzionisanje, Eurocode 9 EN 1999-1-1-2007.