Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015.god., str. 91-100


PODOBNOST PRIRODNIH STENSKIH MATERIJALA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA GRAĐENJE KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.09
UDK: 625.863(497.6)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jokanović, Igor; Zeljić, Dragana; Grujić, Žarko; Grujić, Bojana
 
 Rezime:
 Danas, prateći maksimalnu evoluciju transporta drumskim saobraćajnicama, postoji velika potreba za korišćenjem samo najkvalitetnijih materijala za izgradnju savremenih puteva. Svi ti materijali se nalaze oko nas, ali ih je potrebno na pravi način iskoristiti, što pretpostavlja i poznavanje njihovih svojstava i predviđanje ponašanja u gotovim konstrukcijama. U Bosni i Hercegovini postoji dovoljno kapaciteta za dobijanje kamenih agregata radi proizvodnje svih slojeva kolovoznih konstrukcija. U radu se prikazuje procedura i definišu osnovna ispitivanja stenskih materijala kako bi se dokazala njihova upotrebljivost za izgradnju kolovoznih konstrukcija u Bosni i Hercegovini. Daje se kratak osvrt na osnovne geološke karakteristike ovog prostora, te navode i opisuju kamenolomi najvećeg kapaciteta. Glavni cilj rada je da se utvrdi da li su materijali koji se mogu eksploatisati na prostoru Bosne i Hercegovine dovoljno kvalitetni da bi se koristili za građenje kolovoznih konstrukcija, kao i gde i na koji način se isti mogu upotrebiti.
 
 Ključne reči:
 kolovozne konstrukcije, stenski materijali, građenje, kvalitet, podobnost