Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015.god., str. 113-122


MODEL IDENTIFIKACIJE RIZIKA U PROJEKTIMA KOMASACIJE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.11
UDK: 349.414
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marinković, Goran; Morača, Slobodan; Trifković, Milan; Lazić, Jelena
 
 Rezime:
 Projekti komasacije predstavljaju veoma kompleksne i zahtevne poduhvate. Obzirom na to i na činjenicu da postoji veliki broj stejkholdera, jasno je da su projekti opterećeni velikim brojem rizika koji utiču na samu realizaciju komasacionih projekata. Ovaj rad tretira studiju slučaja realizovanih projekata na teritoriji Republike Srbije, koji predstavljaju osnovu za identifikaciju rizika koji utiču na realizaciju komasacionih projekata. Upravo na taj način, u model koji se razvija, inkorporiraće se pređašnja iskustva i time umanjiti efekat neželjenih događaja tokom realizacije komasacionih projekta. Rezultati dobijeni u ovom radu, primenu mogu pronaći, ne samo u Republici Srbiji, već i u drugim zemljama u kojima je komasacija u ekspanziji.
 
 Ključne reči:
 komasacija, identifikacija rizika