Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015.god., str. 7-22


DIMENZIONISANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE PRAVOUGAONOG REZERVOARA PREMA EVROKODU
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.01
UDK: 624.014.2.953
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bešević , Miroslav T.; Mrđa , Nataša; Kukaras, Danijel; Prokić, Aleksandar; Cvijić, Radomir
 
 Rezime:
 Predmet rada je dimenzionisanje čeličnog rezervoara za tečnosti pravougaonog oblika sa tri komore. S obzirom na zahteve investitora (gabarit na koji je potrebno postaviti rezervoar i maksimalnu iskorištenost prostora) javila se potreba za konstrukcijom netipičnog oblika. U primeru je korišten austenitni nerđajući čelik koji se preporučuje za upotrebu u agresivnim sredinama. Dimenzionisanje čeličnih ploča rezervoara, ukrućenih i neukrućenih, prema Evrokodu je izvršeno u skladu sa SRPS EN 1993-1-7 koji se odnosi na ploče opterećene van svoje ravni. U prvom delu rada rezervoar je dimenzionisan prema Evrokod-u 3. Drugi deo rada predstavlja uporednu analizu rezultata dobijenih dimenzionisanjem prema Evrokod-u u odnosu na rezultate dobijene upotrebom prethodnog domaćeg standarda SRPS.MZ.3. 054. (1981).
 
 Ključne reči:
 EC3; SRPS; nerđajući čelik; pravougaoni rezervoar