Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015.god., str. 69-78


PRIMJER DINAMIČKE ANALIZE ČELIČNE ORTOTROPNE PLOČE MOSTA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.07
UDK: 624.21.095.323
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Cvijić, Radomir; Borković, Aleksandar
 
 Rezime:
 U radu je data dinamička analiza tipične ortotropne čelične ploče mosta. Geometrija ploče i opterećenje su usvojeni prema preporukama iz literature. Proračun je obavljen metodom konačnih elemenata uz korištenje komercijanog softverskog paketa Abaqus. Dinamičko opterećenje koje potiče od vozila u pokretu modelirano je pomoću šest krutih ploča koje imaju dimenzije kontaktne površine između točka vozila i ploče mosta. Dobijeni rezultati pokazuju da dominantan uticaj na odziv konstrucije ima brzina vozila. Analiza je pokazala da se uticaj drugog vozila u ovoj analizi može zanemariti.
 
 Ključne reči:
 dinamička analiza, ortotropne ploče, metod konačnih elemenata, Abaqus