Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011.god., str. 133-141


PRIMENA METODE STATIKE KONSTRUKCIJA PRI NUMERIČKOJ INTERPOLACIJI FUNKCIJA SA PROCENOM TAČNOSTI
 
UDK: 517.518.85
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vojislav Mihailović, Aleksandar Landović
 
 Rezime:
 U Zborniku radova GFS br.18 je opisan multiparabolični postupak za interpolaciju funkcija. Ovde se predlaže potpuno nezavisan postupak za interpolaciju funkcija. Iako je ovaj postupak znatno složeniji od prethodnog on daje mnogo bolju aproksimaju funkcije. Postupak zahteva primenu programa zbog većeg obima algoritma proračuna. Moguće je vrlo uspešno proceniti grešku interpolacije, odnosno oceniti tačnost proračuna.
 
 Ključne reči:
 Interpolacija, model, multilinerna i globalna interpolaciona funkcija , statika konstrukcija