Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011.god., str. 143-151


NUMERIČKA ANALIZA UTICAJA PRIMENE MLAZNOG BETONA I SIDARA NA FAKTOR ČVRSTOĆE U STENSKOJ MASI OKO TUNELSKOG ISKOPA
 
UDK: 624.19:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ljiljana Tadić
 
 Rezime:
 U radu se analizira uticaj primene primarne podgrade od mlaznog betona i sidara na povećanje faktora sloma stenske mase oko tunelskog otvora. Numeričko modeliranje tunelskog iskopa je sprovedeno primenom program Phase 2 , koji se bazira na Metodi konačnih elemenata, a koji, u zavisnosti od karakteristika stenske mase i analiza koje se sprovode, pruža, između ostalog, i mogućnost izbora odgovarajućeg kriterijuma loma (Hoek-Brown-ov, Mohr Coulomb-ov, Drucker Prager-ov i Cam-Clay). Numeričke analize sprovedene u ovom radu, pokazale su da primena mlaznog betona i sidara doprinosi povećanju koeficijenta sigurnosti od loma, a time i redukciji poluprečnika plastifikovane zone u stenskoj masi oko tunelskog otvora. Ova činjenica je nezanemarljiva, naročito kada je u pitanju stabilizacija stenske mase slabijeg kvaliteta, jer se na taj način omogućava kontrolisano deformisanje stenske mase.
 
 Ključne reči:
 tunel, numerička analiza, primarna podgrada, faktor čvrstoće