Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011.god., str. 25-31


EKSPERIMENTALNA VERIFIKACIJA LINIJSKOG MODELA NEUSTALJENOG TEČENJA
 
UDK: 532.51:167.7+303.436.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mirjana Isić, Zoltan Horvat, Miodrag Spasojević
 
 Rezime:
 U hidrotehničkoj praksi se za dugoročne simulacije sve češće koriste numerički modeli zasnovani na de St. Venant-ovim jednačinama za linijsko neustaljeno strujanje u prirodnim vodotocima.Ove jednačine se mogu diskretizovati i rešiti pomoću više numeričkih metoda. U ovom radu su prikazani rezultati kalibracije i verifikacije numeričkog modela zasnovanog na rešavanju de St. Venant-ovih jednačina pomoću Preissmann-ove šeme i Thomas-ovog algoritma. Podaci za kalibraciju i verifikaciju su dobijeni laboratorijskim merenjima.
 
 Ključne reči:
 Linijskli numerički model, kalibracija, verifikacija, laboratorijska merenja.