Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014.god., str. 45-54


NELINEARNA ANALIZA ARMIRANO BETONSKIH KONSTRUKCIJA U PROGRAMSKOM PAKETU ABAQUS
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.05
UDK: 624.04 : 004.4ABAQUS
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marković, Nemanja; Stojić, Dragoslav; Cvetković, Radovan
 
 Rezime:
 Armirani beton (AB) karakteriše izražena nehomogenost koja je posledica materijalnih karakteristika betona, zatim, kvazi-krtog ponašanja prilikom loma. Ovi kao i drugi fenomeni iziskuju uvođenje materijalne nelinearnosti prilikom modeliranja AB konstrukcija. U ovom radu se prikazuju načini modeliranja AB u softverskom paketu ABAQUS. Prikazan je kratki teorijski pregled metoda kao što su: Concrete Damage Plasticity (CDP), Concrete Smeard Cracking (CSC), Cap Plasticity (CP) i Drucker-Prager model (DPM). Urađena je nelinearna analiza dvospratnog skeletnog armirano betonskog rama primenjujući metodu CDP za modeliranje materijalne nelinearnosti betona. Analizirane su zone nastanka oštećenja, propagacija oštećenja pri povećanju opterećenja kao i odnos ugiba sa nanetim opterećenjem.
 
 Ključne reči:
 Metod konačnih elemenata, armirani beton, propagacija prslina, modeliranje, Concrete Damage Plasticity