Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018.god., str. 57-66


TERENSKA MERENJA I HIDRAULIČKI PRORAČUN PROPUSTA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.04
UDK: 627.133:004.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Koch, Dániel; Horvat, Zoltan
 
 Rezime:
 Cilj ovog rada je da prikaže iskustva pri sprovođenju terenskih merenja na jednom propustu u Mađarskoj, kao i primenu softvera za hidraulički proračun pomenutog objekta. Merenja su sprovedena na propustu sa presekom zasvođene cevi koji se nalazi na mrtvaji Dunava nedaleko od Baje i svodila su se na određivanje rasporeda brzina i nivoa vodnog ogledala, kao i kvantifikaciju ostalih parametara potrebnih za uspostavljanje zavisnosti nivoa i proticaja. Za hidraulički proračun je primenjen softver HY-8, koji se zasniva na obrazcima proračuna propusta izdatih od strane vladine agencije SAD (Federalna administarcija za autoputeve). Upoređivanje merenih i sračunatih vrednosti ukazuje na dobro slaganje, pa se preporučuje primena ispitivanog softvera pri hidrauličkim proračunima propusta.
 
 Ključne reči:
 Terenska merenja, propust, HY-8 softver, hidraulički proračun