Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018.god., str. 101-117


DOPRINOS ISTRAŽIVANJU, ZAŠTITI I REVITALIZACIJI INDUSTRIJSKOG NASLEĐA BEOGRADA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.08
UDK: 725.4.025.4(497.11BEOGRAD)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Nikolić, Marko
 
 Rezime:
 Proces obrazovanja za studente arhitekture, buduće graditelje, omogućava razumevanje problema zaštite industrijskog nasleđa, njegovog istorijskog i urbanog konteksta, njegove geneze kulturnih i istorijskih vrednosti. Ovaj rad prikazuje ispitivanje mogućnosti za zaštitu livnice „Pantelić“ u Beogradu, njenu prezentaciju i uključivanje u savremeni život. To je bio deo nastavnog programa na master akademskim studijama arhitekture Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Studenti su kroz svoje projekte stavili naglasak na detaljno istraživanje celokupne istorije Livnice, na razne promene u njenoj strukturi od sredine 19. veka do danas. Cilj je bio da se definiše održivo rešenje koje bi zaštitilo sve razvojne faze komoleksa, a sa druge strane da se taj kompleks opet aktivira i učini korisnim, kao i da se integriše u svoju neposrednu okolinu. Studenti su predložili niz modernih kulturnih, obrazovnih i umetničkih sadržaja, koji bi bili u skladu sa karakterom kompleksa i njegovim značajem, kao jedan od načina realizacije njegove aktivne budućnosti.
 
 Ključne reči:
 industrijsko nasleđe, zaštita, revitalizacija, autentičnost, integritet, obrazovanje