Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 965-974


IMPLEMENTACIJA BESTSDI KURIKULUMA NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU U SUBOTICI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.089
UDK: 378.096.147
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Goleš, Danica; Gučević, Jelena; Bešević, Miroslav
 
 Rezime:
 U radu su objašnjeni razlozi za uvođenje infrastrukture prostornih podataka kao teme na studijama građevinarstva i prikazani nivoi studija, studijski programi, moduli i predmeti na Građevinskom fakultetu u Subotici koji se obogaćuju ovim sadržajem. Istaknute su teme vezane za teorijski i praktični deo kurikuluma, vodeći računa da se na adekvatan način studentima predstave koncept i komponente prostornih podataka, pristup podacima, standardi i direktive evropske unije kao i mogućnosti upotrebe, razvoja i održavanja geoprostornih podataka u oblasti građevinske nauke i prakse.
 
 Ključne reči:
 Infrastruktura prostornih podataka, građevinski fakultet, nastavni programi