Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 99-124


DINAMIČKE SILE NA KONTAKTU TOČKA I ŠINE KAO GENERATOR PROPADANJA KOLOSEKA I FOKALNA TAČKA ODRŽAVANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.009
UDK: 625.143:532.61.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jovanović, Stanislav; Tešić, Predrag
 
 Rezime:
 Iako u toku životnog veka infrastrukturnih objekata na održavanje i remont (Maintenance & Renewal – M&R) otpada najveći deo troškova, većina zemalјa i železnica u regionu Zapadnog Balkana (West Balkans - WB), već godinama većinu pažnje posvećuje izgradnji, ili eventualno rekonstrukciji infrastrukture, dok se M&R u značajnoj meri zanemaruje. Jedan od klјučnih razloga za to je činjenica da je održavanje dugotrajan proces, koji kod infrastrukturnih objekata traje više decenija, što je predugo (a samim tim i neinteresantno) s aspekta radnog veka većine glavnih aktera, bilo sa strane banaka koje finansiraju ove aktivnosti, bilo s aspekta institucija, kao što su železnice koje ih izvode, ili bar njima upravlјaju, bilo, na kraju, s aspekta političara koji o njima odlučuju. Iz tog razloga, pomenutim akterima su daleko atraktivniji projekti izgradnje, ili eventualno rekonstrukcije, koji traju daleko kraće, a finansijski su intenzivni, što sa aspekta pomenutih aktera znači da se mogu zaokružiti u vremenskom roku koji odgovara njihovom bivanju na respektivnim funkcijama. Međutim, sve ove aktivnosti, faktički plaćaju građani, a takođe i koriste infrastrukturu, te bi stoga bilo u njihovom interesu da infrastruktura bude u optimalnom stanju, tj. da se njom pravilno upravlјa, što drugim rečima znači da se održava. S druge strane, ako se želi upravlјati M&R na pravilan način, klјučna pažnja se mora posvetiti dinamičkim silama na kontaktu točka i šine, jer one predstavlјaju osnovni generator čitavog prosa propadanja svih elemenata koloseka (Track Components - TC). Iz tog razloga, u smislu pravilne ocene stanja TC i definisanja optimalnog režima M&R aktivnosti, od suštinskog je značaja mogućnost merenja dinamičkih sila (direktno, ili bar indirektno), a koje su direktna posledica kvaliteta geometrije koloseka i šine, ali istovremeno, i osnovni generator njihovog propadanja. U tom smislu, Vehicle/Track Interaction Monitor (V/TIM) predstavlјa jedan od najnovijih sistema za merenje kvaliteta TC, koji uz pomoć akcelerometara meri i opisuje dinamičko ponašanje vozila u interakciji sa kolosekom. Ovaj članak objašnjava značaj M&R aktivnosti, uticaj dinamičkih sila na propadanje TC, i mogućnost njihovog merenja i upotrebu mernih podataka za optimizaciju M&R.
 
 Ključne reči:
 železnička infrastruktura; merenje i analiza stanja; geometrija koloseka; ubrzanja osovinskog sloga, osovinskog postolјa i sanduka kola; dinamičke sile na kontaktu točka i šine; modeliranje propadanja stanja; planiranje radova na održavanju i remontu