Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 3-11


OCENA ELEMENATA KONSTRUKCIJE POGOĐENIH POŽAROM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.000
UDK: 614.845:728.5+699.81
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bujňák,Ján; Jedraszak, Bronisław
 
 Rezime:
 Požar predstavlja ozbiljnu opasnost po živa bića i okolinu. Bez adekvatne kontrole, čak i najmanja greška ili nedostatak mogu dovesti do velikih katastrofa. Danas su numerička i eksperimentalna istraživanja obezbedila pravila proračuna za procenu nosivosti građevinskih komponenti u slučaju požara. U stvari, preostala otpornost konstrukcije, koja zavisi od trajanja izloženosti požaru, može se oceniti uz korišćenje karakteristika materijala i poprečnog preseka, kao i informacija o razvoju požara koje pruža vatrogasna posada. Osim funkcija nosivosti i kriterijumi razdvajanja ili izolacije mogu biti važni. Ovaj rad se bavi gorepomenutim merama pasivne zaštite od požara. Poseban naglasak je stavljen na procenu oštećenja i prikladnost konstrukcije pogođene požarom, što je ilustrovano na studiji slučaja.
 
 Ključne reči:
 Otpornost na požar, ocena preostale nosivosti, eksperiment.