Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 41, 2022.god., str. 80-94


KOMASACIJA I ODRŽIVI RAZVOJ
 
DOI: 10.14415/JFCE-878
UDK: 528.46:502.131.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bojović, Bogdan; Tatalović, Jelena; Trifković, Milan; Kuburić, Miroslav
 
 Rezime:
 Komasacija zemljišta predstavlja planirani proces kojim se vrši uređenje poljoprivrednih poseda i parcela, projektuje se putna i kanalska mreža, odnosno realizacijom komasacionog projekta na nekom području kompletno se uređuje prostor. Obzirom da se komasacija bavi uređenjem zemljišta, važno je da komasacioni projekti budu usklađeni sa principima zaštite životne sredine, odnosno da budu usaglašeni sa ciljevima održivog razvoja. Uzimanjem u obzir važnost očuvanja samog zemljišta, jasno je da se komasacija i održivi razvoj ne mogu odvojeno posmatrati. Upravo zato, u ovom radu će biti prikazano kako komasacioni projekti utiču na održivi razvoj područja. Istraživanje će biti sprovedeno analizom pedoloških profila pre i posle komasacije zemljišta, a obuhvatiće teritoriju Opštine Bačka Topola.
 
 Ključne reči:
 komasacija, održivi razvoj