Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 35, 2019.god., str. 37-50


REOLOŠKE KARAKTERISTIKE MODELA U PRIMENI TEORIJA TEČENJA BETONA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS35.03
UDK: 532.135:666.972
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mihailović, Vojislav
 
 Rezime:
 Cilj rada je da dopuni materiju rada pod naslovom: ’Generalisation of stess-deformation relations for concrete’. Biće razmatrane potrebe boljeg definisanja modula elastičnosti betona koji nisu dovoljno uključeni u praktične probleme teorije konstrukcija. U drugom delu rada biće prikazano kako se mogu eksperimentalno i teorijski odrediti parametri osnovnih reoloških modela betona.
 
 Ključne reči:
 Beton, reološki, model, tečenje (viskoznost), teorije