Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 35, 2019.god., str. 9-21


SEIZMIČKA ANALIZA ČELIČNOG REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE TEČNOSTI PREMA EVROKODU 8
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS35.01
UDK: 624.014.2.953
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gajić, Darko; Bralović, Nemanja; Prokić, Aleksandar; Lađinović, Đorđe
 
 Rezime:
 U radu su prikazni rezu-ltati pojednostaljene analize za ukupan seizmički odgovor (osnovna sila smicanja i momenti prevrtanja) čeličnog rezervoar za skladištenje različite vrste tečnosti ( sumporna kiselina, voda) sa različitim geo-metrijskim karakteristikama i za različite tipove tla, a pri ubrzanju tla od 0,4g. Proračun je sproveden u skladu sa odredbama Evrokoda 8 i prikazana je analiza dobijenih rezultata.
 
 Ključne reči:
 Evrokod, čelični rezervoar, voda, sumporna kiselina, seizmika