Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 557-565


ISPITIVANJE BETONSKIH MEŠAVINA ZA IZRADU BETONSKOG KOLOVOZA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.051
UDK: 666.972.5:625.022
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šešlija, Miloš; Starčev-Ćurčin, Anka; Kukaras, Danijel; Peško, Igor; Rašeta, Andrija
 
 Rezime:
 Krutu kolovoznu konstrukciju predstavlja betonski kolovoz. U ovom radu, za potrebe analize urađeno je ispitivanje tri prethodne probe uzoraka za izradu betonskog kolovoza, a kasnije i ispitivanje čvrstoće pri pritisku i zapreminske mase. Ispitivanje je obavljeno nakon 7 i 28 dana, pri čemu su uzorci negovani u laboratorijskim uslovima. Ispitane mešavine se razlikuju prema vrsti i količini cementa, agregata, superplastifikatora, aeranata i vodocementnog faktora. Na osnovu rezultata urađenih ispitivanja, za sve tri betonske mešavine, čvrstoće pri pritisku nakon 28 dana su veće ili jednake od 40MPa što dovodi do zaključka da sve mešavine ispunjavaju uslov za izradu betonskog kolovoza.
 
 Ključne reči:
 betonski kolovoz, mešavine, čvrstoća pri pritisku