Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 251-258


LOKALNA STABILNOST REBRA ČELIČNOG NOSAČA U ELASTIČNOJ I PLASTIČNOJ OBLASTI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.021
UDK: 624.042.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Turnić, Dragana; Živković, Srđan; Spasojević Šurdilović, Marija; Igić, Tomislav
 
 Rezime:
 Polazeći od diferencijalne jednačine elastične površine određeno je kritično opterećenje izvijanja pravougaone ploče. Posebno je tertian slučaj lokalnog izbočavanja rebra usled opterećenja koje dejstvuje u ravni rebra. Prikazan je koncept dve osnovne metode: metod efektivne širne i metod redukovanog napona. Ove metode su preporučene u evropskim propisima. Dat je primer izbočavanja zavarenog pločastog nosača pod uticajem lokalizovanog opterećenja sa porastom sile do dostizanja graničnog opterećenja uz pomoć numeričke simulacije.
 
 Ključne reči:
 lokalna stabilnost, izbočavanje rebra, čelični nosač, plastičnost, Eurocode 3