Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 207-217


PRIMERI SANACIJE AB MOSTOVA MANJIH RASPONA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.017
UDK: 624.21.012.46:69.059.2/.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bešević, Miroslav T.; Vojnić Purčar, Martina; Kozarić, Ljiljana; Živković, Smilja
 
 Rezime:
 U radu su prikazane izvedene sanacije na dva mosta preko reke Paklešnice, kao i sanacija mosta preko Kravaričkog potoka kod Šumarske kuće u K.O. Gornji Lajkovac opština Mionica. Pre izrade kontrolnih statičkih proračuna mostova i ispitivanja kvaliteta ugrađenih materijala: betona i armature, izvršeno je detaljno snimanje svih potrebnih dimenzija postojećih mostova. Na osnovu izvršenih merenja i sprovedenih statičkih analiza dobijenih rezultata za merodavne uticaje, izvršene su potrebne mere sanacije.
 
 Ključne reči:
 sanacija, AB mostovi, manji rasponi