Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 359-369


ODREĐIVANJE GEOTEHNIČKIH PARAMETARA NA LOKACIJI OBJEKATA POSTROJENJA ZA ODSUMPORAVANJA DIMNIH GASOVA U TERMOELEKTRANI UGLJEVIK 1
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.035
UDK: 550.82:502.175
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đurić Neđo; Đurić, Dijana; Stevović, Svetlana
 
 Rezime:
 Termoelektrana Ugljevik 1, građena je osamdesetih godina XX vijeka i danas radi sa punim kapacitetom. U međuvremenu je tehnološki osavremenjena, ali nije u skladu sa današnjim važećim ekološkim standardima. Tokom rada oslobađa višak čestica sumpora, koje negativno utiču na okolinu, bilo zdravlje stanovništva ili kvalitet poljoprivrednih proizvoda. U cilju osavremenjavanja rada termoelektrane i njeno dovođenje u stanje koje zadovoljava ekološke standarde, predviđena je izgradnja Postrojenja za odsumporavanja dimnih gasova. U okviru Postrojenja se nalazi veći broj objekata koji će zavisno od njihovog značaja biti plitko ili duboko temeljeni. Provedena su detaljna geološka istraživanja i laboratorijska ispiticanja u cilju ocjene karakteristika litoloških članova u vertikalnom profilu terena. Izdvojene su geološke sredina, a izbor parametara za svaku sredinu urađen je korelacijom podataka terenskog istraživanja i laboratorijskih ispitivanja.
 
 Ključne reči:
 objekti, teren, geotrehnički parametric