Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 349-357


UGAO UNUTRAŠNJEG TRENJA TLA I STENA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.034
UDK: 624.131
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lukić, Dragan
 
 Rezime:
 Pri istraživanju tla i stenske mase jedan od osnovnih parametara koji se određuju je ugao unutrašnjeg trenja. Ugao trenja zemljišta je parametar jačine čvrstoće zemljišta. Njegova definicija je izvedena iz kriterijuma loma. Mohr-Coulomb-a i koristi se za opisivanje otpora smicanja smicanja tla uz normalan efektivni napon. U ravni napona smicanja-efektivnog normalnog naprezanja, ugao trenja zemljišta je ugao nagiba u odnosu na horizontalnu osu linije otpornosti na smicanje Mohr-Coulomb. U ovom radu se prikazuju vrednosti ugla unutrašnjeg trenja koje su dobijene na osnovu istraživanja i ispitivanja in situ i koje predstavljaju veliku pomoć projektantima.
 
 Ključne reči:
 tlo, stenska masa, ugao unutrašnjeg trenja