Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 193-204


RANGIRANЈE KOMASACIONIH PROJEKATA PRIMENOM TOPSIS METODE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.18
UDK: 528.4:519.816
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marinković, Goran; Trifković, Milan; Lazić, Jelena
 
 Rezime:
 Rešavanje problema izbora katastarske opštine za uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom predstavlja zadatak koji se stavlja pred svaku jedinicu lokalne samouprave u kojoj se planira projektovanje i realizacija komasacionih projekata. Primena metoda višekriterijumskog odlučivanja omogućava i olakšava donosiocima odluka, pravilno i korektno donošenje odluka. Višekriterijumska analiza, pre svega, omogućava donošenje odluke u konfliktnim uslovima, kada postoji više alternativa i kriterijuma, od kojih neke treba maksimizirati, a neke minimizirati. U radu je obrađena problematika rangiranja katastarskih opština za uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom primenomTOPSIS metode i prezentovana evaluacija definisanog modela u opštini Pećinci.
 
 Ključne reči:
 katastarska opština, komasacija, rangiranje projekata