Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 37, 2020.god., str. 31-42


PRIMENA MULTIVARIJABILNE ANALIZE ZA OCENU KVALITETA VODE JEZERA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.03
UDK: 556.113/.115+628.113
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan
 
 Rezime:
 Standardni pristup monitoringa jezera se obično bazira na mesečnim vrednostima merenja koja direktno zavise od finansijskih mogućnosti i vremenskih uslova, često rezultujući u izostajanju pojedinih parametara. Sa ciljem rešavanja ovog problema je uložen napor u razvoju seta fitovanih jednačina koje bi istraživačima omogućile razumnu predikciju vrednosti od interesa i u situacijama kada pojedini podaci nisu obuhvaćeni merenjima. Primenom serije testova smo došli do niza zavisnosti sa prihvatljivim vrednostima korigovanih koeficijenta korelacije, što ukazuje na pouzdanost razvijenih funkcija.
 
 Ključne reči:
 kvalitet vode jezera, parametri kvaliteta vode, multivarijabilna regresija