Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 437-443


OTPORNOST PREMA POŽARU PREFABRIKOVANIH FEROCEMNTNIH SENDVIČ PANELA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.038
UDK: 691:699.814
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kijanović, Aleksandar; Mirković Marjanović, Milica; Bjekić, Mihailo; Gospavić, Radovan; Todorović, Goran
 
 Rezime:
 U radu su prikazani eksperimentalni rezultati dvodimenzionalnih nestacionarnih temperaturskih polja kod prefabrikovanih ferocementnih sendvič panela u uslovima požara. U cilju određivanja otpornosti prema požaru, analizirana su temperaturska polja dva zida dimenzija 3000 mm × 3000 mm debljine 190 mm formirana od prefabrikovanih ferocementnih sendvič panela. Prvi panel je bio izolovan stirobetonom, a drugi stirobetonom i pločama od ekspandiranog polistirena. Paneli su bili izloženi uslovima realnog požara koji odgovaraju standardnoj požarnoj krivi definisanoj standardom SRPS EN ISO 834-1.
 
 Ključne reči:
 prefabrikovani sendvič paneli, temperatursko polje, otpornost prema požaru