Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 445-454


ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ ПРОТОКА НА УЛАЗИМА У ТУРБИНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЂЕРДАП 2: ОПИС СИСТЕМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.43
UDK: 532.572
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Иветић, Дамјан; Продановић, Душан; Војт, Предраг
 
 Резиме:
 Како би се кватификовале карактеристике хидрауличких перформанси турбина, неопходно је поуздано дефинисати неколицину основних величина. Проток кроз турбину је величина коју је најтеже измерити, будући да је мерна несигурност већа и теже се одређује него у случају снаге или пада турбине. Пројектовање система за мерење протока је условљено геометријом и условима течења на мерном месту, као и физичким карактеристикама флуида. Такође, у сложеним или нестандардним условима течења, посебну пажњу треба посветити у поспутпку пројектовања како би се омогућило систему да измери податке о протоку са прихватљиво ниском мерном несигурношћу. У овом раду је дат генерални опис иновативног мерног система који је пројектован и инсталиран на хидроелектрани Ђердап 2. Мерни систем се може поставити на улазу у турбину, узводно од грубе решетке, на једној од турбина. Вредност протока се одређује применом приступа Брзина-Протицајни пресек. Робусни челични рам, опремљен са 15 новоразвијених 3Д електромагнетних сензора брзине, заједно са 2 акустична Доплер сензора, се помера по протицајном пресеку како би се поуздано мапирало поље брзина. Положај рама се прати помоћу два енкодера положаја, док се два сензора притиска користе за мерење дубине воде. Мерни систем је коришћен на два агрегата хидроелектране Ђердап 2, омогућавајући да се измере протоци са ниском мерном несигурношћу.
 
 Кључне речи:
 Мерења протока, Мерни систем, Хидроелектране, Електромагнетне сонде