Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020.год., стр. 21-29


САНАЦИЈА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ПАКЛЕШНИЦЕ ОПШТИНА МИОНИЦА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.02
UDK: 624.21.014.2(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић, Мирослав; Гајић, Дарко; Браловић, Немања
 
 Резиме:
 У овом раду приказан је проjeкaт санације моста преко реке Паклешнице у општини Мионица. У склопу израде пројекта извршено је снимање конструктивних елемената на основу чега је утврђена постојећа количина арматуре и ниво оштећења моста. Предвиђена је санација и реконструкција моста чија укупна дужина износи 11,96m, са два отвора. Стaтички систем АБ коловозне плоче чине две просте греде распона l=5,98m. Ширина санираног коловоза моста износи 5,50m са пешачким стазама 2x0,84m. Санација постојеће коловозне конструкције извешће се додавањем карбонских трака према димензионисању карбонских трака произвођача Sika, програмом Sika CarboDuo, док се пешачке стазе ослањају на нове АБ гредне носаче Г попречног пресека које се ослањају на вертикалне ивичне стубове, а који су ослоњени на нове подбетониране темеље.
 
 Кључне речи:
 Санација, АБ мост, возило V600, Карбонске траке