Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 36, 2019.год., стр. 53-67


ХРОНОЛОГИЈА ИЗБОРА КАРТОГРАФСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS36.04
UDK: 528.235(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Гучевић, Јелена; Делчев, Синиша; Огризовић, Вукан; Миљковић, Стефан
 
 Резиме:
 Картографским пројекцијама, једначинама, својствима и деформационим карактеристикама бави се геодета у оквиру геодетске картографије. Примена картографских пројекција подразумева сагледавање корисника података геодетског премера и катастарских планова кроз нумеричко одређивање расподеле деформација за читаву териоторију државе. При увођењу нових геодетских датума и картографских пројекција потребно је уважавати искуства других европских држава уз максимално вођење рачуна о националним интересима и могућностима. У раду ће бити приказана хронологија успостављања државног координатног систем Републике Србије, (Беселов елипсоид и ГаусКригерова пројекција) и државног референтни систем за хоризонтално и вертикално позиционирање на елипсоиду ГРС80 и УТМ пројекцији. Посебно ће се приказати вредности деформације дужина за читаво подручје Републике Србије у постојећим пројекцијама и срачунати оптимални коефицијент размере.
 
 Кључне речи:
 историја, пројекција, државни координатни систем, фактор размере