Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 423-433


УОПШТАВАЊЕ ВЕЗЕ НАПОНА И ДЕФОРМАЦИЈА БЕТОНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.037
UDK: 691.32:517.9
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Михаиловић, Војислав
 
 Резиме:
 У раду биће показане могућности да се дође до везе између напона и деформација бетона помоћу интегралне једначине у општем облику. То омогућује њихову примену за врло разноврсне задатке из области АБ, ПБ и спрегнутих конструкција. Показана је могућност да се правилно анализирају подаци теорије старења и теорије наслеђа као граничних теорија о вискоелстичности бетона при радном оптерећењу. Решења за наследну теорију старења су довољно тачна под условом да се користе фактори партиција за тоталне функције течења бетона.
 
 Кључне речи:
 Бетон, математички модел, течење(вискозност), теорије бетона