Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 32, 2017.год., стр. 71-88


РЕСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS32.005
UDK: 332.262:347.232(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Давидовић, Марина; Трифковић, Милан; Кубурић, Мирослав
 
 Резиме:
 На просторима бивше Југославије, питање својинских односа се често мењало. У периоду после Другог светског рата, приватна својина је одузимана различитим привредно-политичким мерама: те претварана у друштвену. На тај начин парцеле су узете од богатих слојева друштва, раздељене сиро-машнима, али су и знатно уситњене, што је ограничило пољопривредну корист. Касније, бивши власници одузете имовине, тражили су обештећење, где се први пут појављује појам реституција, као процес враћања одузете имовине. У Србији се, међу последњим земљама у региону, тек 2011. године донeо кровни закон који регулише реституцију- Закон о враћању одузете имовине и обештећењу. Предмет истраживања овог рада јесте реституција и начин уписа правних последица исте у јавним књигама, на примеру рести-туције грађевинског и ванграђевинског реона.
 
 Кључне речи:
 реституција, нацио-нализација, пољопривредно земљиште