Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 317-324


ЕЛАСТОПЛАСТИЧНА АНАЛИЗА AБ ЗИДА СА ОТВОРИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.040
UDK: 539.3:624.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лазић, Жарко; Станојевић, Joвица; Бабић, Марио
 
 Резиме:
 У пракси се свакодневно материјали и конструкције у прорачунима третирају са претпоставком да посједују својство еластичности, што није увијек случај. Постоји мноштво материјала који немају или пак имају својство еластичности само до одређеног нивоа напонског стања, те као такви подлијежу анализи Теорије пластичности. С тога је у раду бачен aкценат на еластопластично понашање материјала. Описан је равански случај за дводимензионалну анализу равног стања напона. У програском пакету Софистик анализирани су примјери укљештених армирано-бетонских зидова са отворима, бочно притиснути. Усвојене су карактеристике материјала према европским нормама. Резултати за сваки модел су представљени графички.
 
 Кључне речи:
 Теорија пластичности, еластопластично понашање, равно стање напона, аб зидови са отворима, Софистик